Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Partnerem sekce je web
www.zakonyprolidi.cz

363/1999 Sb.
Zákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)

Obsah zákona
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů§ 46
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů§ 48
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů§ 49
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů§ 50
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST§ 51
Přechodná ustanovení
Přílohy
Zobrazit poslední změny
Aktualizováno: 15. 2. 2024

363

ZÁKON

ze dne 21. prosince 1999

o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

§ 44

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 131/1982 Sb., zákona č. 94/1988 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 87/1990 Sb., zákona č. 105/1990 Sb., zákona č. 116/1990 Sb., zákona č. 87/1991 Sb., zákona č. 509/1991 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 267/1994 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb. a zákona č. 159/1999 Sb., se mění takto:

1. V § 788 odst. 2 se slova " , schválené orgánem státního dozoru v pojišťovnictví" zrušují.

2. V § 788 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Všeobecné pojistné podmínky obsahují zejména vymezení události, ze které vzniká právo na plnění pojistitele, rozsah a splatnost pojistného plnění, stanovení způsobu placení pojistného a určení jeho výše, způsob, jakým se pojištěný v případě pojištění osob podílí na zisku pojišťovny, pokud tak stanoví pojistná smlouva.".

3. V § 800 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Pojistnou smlouvu může fyzická nebo právnická osoba, která s pojistitelem pojistnou smlouvu uzavřela, vypovědět ve lhůtě do 30 dnů po doručení sdělení pojistitele o převodu uzavřené pojistné smlouvy na jiného pojistitele nebo po zveřejnění oznámení o odnětí povolení k provozování pojišťovací činnosti pojistitele. Výpovědní lhůta je osmidenní, jejím uplynutím pojištění zanikne.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

4. V § 800 odst. 4 se za slova "odstavce 1" vkládají slova "a 3".

§ 45

Ustanovením § 800 odst. 3 občanského zákoníku ve znění § 44 tohoto zákona se řídí i právní vztahy vzniklé před účinností tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

§ 46

Příloha k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb. a zákona č. 360/1999 Sb., se mění takto:

V položce 64 písmena a) a b) znějí:

"a) podání žádosti o udělení povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti Kč 50 000,-

b) podání žádosti

- o registraci zprostředkovatele pojištění jako pojišťovacího nebo zajišťovacího makléře Kč 20 000,-

- o udělení souhlasu s nabytím účasti v pojišťovně Kč 20 000,-

- o schválení převodu pojistného kmene pojišťovny Kč 20 000,-

- o schválení záměru sloučení, splynutí, rozdělení nebo přeměny pojišťovny nebo zajišťovny, nejedná-li se o rozdělení pojišťovny provozující souběžně životní a neživotní pojištění Kč 20 000,-

- o schválení všeobecných pojistných podmínek nebo jejich změny Kč 20 000,-".

§ 47

Pro poplatky splatné přede dnem účinnosti tohoto zákona platí dosavadní předpisy.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

§ 48

V § 61 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb. a zákona č. 127/1998 Sb., se slova "31. prosince 1999" nahrazují slovy "31. prosince 2000".

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

§ 49

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 244/1994 Sb., zákona č. 132/1995 Sb., zákona č. 211/1997 Sb. a zákona č. 333/1998 Sb., se mění takto:

1. V § 6 se slova "pojistné jiných období9)" nahrazují slovy "nezasloužené pojistné9)".

Poznámka pod čarou č. 8) se zrušuje a poznámky pod čarou č. 9) a 11) znějí:

"9) § 13 odst. 2 písm. a) a § 13 odst. 3 písm. a) zákona č. 363/1999 Sb.

11) § 13 odst. 2 zákona č. 363/1999 Sb.".

2. V § 6 písmeno a) včetně poznámek pod čarou č. 7) a 10) zní:

"a) rezerv na neživotní pojištění10) ve výši, která nesmí překročit objem závazků vypočtený metodami stanovenými zvláštním právním předpisem,7)

7) Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví).

10) § 13 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb.".

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

§ 50

V § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb. a zákona č. 358/1999 Sb., se za slova "pojišťoven" doplňují slova "zajišťoven, pojišťovacích agentů, pojišťovacích a zajišťovacích makléřů a odpovědných pojistných matematiků,12)".

Poznámka pod čarou č. 12) zní:

"12) Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví).".

ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST

§ 51

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2000, kromě ustanovení § 48, které nabývá účinnosti dnem 31. prosince 1999.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 316/2001 Sb. Čl. II

Rozhodnutí ministerstva, kterým se zavádí nucená správa v pojišťovně nebo zajišťovně a které nenabylo v době do nabytí účinnosti tohoto zákona právní moci, se řídí dosavadní právní úpravou.

Společná a přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 39/2004 Sb. Čl. II

1. Pokud se ve zvláštním právním předpise stanoví povinnost schválení všeobecných pojistných podmínek, rozumí se tím kontrola pojistných podmínek podle § 8 odst. 9 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění tohoto zákona, (dále jen "tento zákon").

2. Pokud se ve zvláštním právním předpise stanoví povinnost uzavřít pojistnou smlouvu s pojišťovnou, které bylo Ministerstvem financí uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti, rozumí se takovou pojišťovnou pojišťovna oprávněná podle tohoto zákona provozovat pojišťovací činnost na území České republiky.

3. Bylo-li podle dosavadních právních předpisů uděleno povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti anebo k činnosti pojišťovacího nebo zajišťovacího makléře podle pojistných odvětví, u kterých došlo podle tohoto zákona ke změně, je Ministerstvo financí povinno do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona povolení upravit v souladu s podmínkami stanovenými tímto zákonem.

4. Pokud tento zákon vyžaduje uvedení místa trvalého pobytu fyzické osoby, pak v případě občanů, kteří nejsou státními občany České republiky, se uvádí adresa trvalého nebo přechodného pobytu na území České republiky, pokud tato osoba získala povolení k pobytu na tomto území. V opačném případě se uvádí adresa bydliště v zahraničí. Jedná-li se o fyzickou osobu, která je podnikatelem, uvádí se adresa místa podnikání.

5. Ustanovení § 9 odst. 1 ve znění tohoto zákona se na tuzemskou pojišťovnu, které bylo uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti před nabytím účinnosti tohoto zákona, nevztahuje.

6. Tuzemská pojišťovna je povinna postupovat podle § 22 odst. 2 tohoto zákona nejpozději od 1. ledna 2005; má-li být činnost této pojišťovny rozšířena na území jiného členského státu, je tuzemská pojišťovna povinna splnit tyto podmínky nejpozději dnem oznámení Ministerstvu financí tohoto rozšíření činnosti podle § 10 odst. 2 tohoto zákona. Ministerstvo financí je oprávněno na základě písemné žádosti tuzemské pojišťovny prodloužit lhůtu podle věty prvé v případě provozování pojišťovací činnosti podle pojistných odvětví neživotních pojištění až do 5. března 2007 a v případě provozování pojišťovací činnosti podle pojistných odvětví životních pojištění až do 5. března 2009, jestliže tím nedojde k narušení finanční stability pojišťovny.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 377/2005 Sb. § 39

Pojišťovna je povinna vytvořit seznam podle § 21c zákona č. 363/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 57/2006 Sb. Čl. IX

1. Dosavadní působnost Ministerstva financí (dále jen "ministerstvo") vyplývající ze zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona (dále jen "dosavadní znění zákona o pojišťovnictví") přechází dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na Českou národní banku.

2. Zaměstnanci ministerstva zařazení k výkonu práce v organizačním útvaru Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění se ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona stávají zaměstnanci České národní banky. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů těchto zaměstnanců přecházejí z ministerstva na Českou národní banku.

3. Právo hospodaření s majetkem ve vlastnictví České republiky s výjimkou nemovitostí, se kterým bylo ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona příslušné hospodařit ministerstvo a který je potřebný k výkonu dohledu Českou národní bankou v oblasti pojišťovnictví, zaniká ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Tento majetek se stává dnem nabytí účinnosti tohoto zákona majetkem České národní banky a závazky související s tímto majetkem se stávají dnem nabytí účinnosti tohoto zákona závazky České národní banky. Podrobnosti stanoví dohoda mezi Českou národní bankou a ministerstvem.

4. Vyhlášky vydané ministerstvem na základě dosavadního znění zákona o pojišťovnictví se považují za vyhlášky vydané Českou národní bankou na základě zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, s tím, že tam, kde tyto vyhlášky hovoří o ministerstvu, rozumí se tím Česká národní banka a tam, kde tyto vyhlášky hovoří o dozoru nebo státním dozoru, rozumí se tím dohled.

5. Seznamy vedené ministerstvem podle dosavadní právní úpravy vede ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona Česká národní banka.

6. Skutečnosti, které ministerstvo uveřejnilo do dne účinnosti tohoto zákona ve Finančním zpravodaji podle § 13 odst. 7, § 26 odst. 3 písm. a), § 26a odst. 3, § 31 odst. 2, § 33 odst. 6 a § 39a odst. 4 dosavadního znění zákona o pojišťovnictví, zůstávají v platnosti. Česká národní banka je oprávněna je rušit úředními sděleními České národní banky vyhlašovanými ve Věstníku České národní banky.

7. Rozhodnutí ve správním řízení vydaná ministerstvem přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za rozhodnutí vydaná Českou národní bankou a práva a povinnosti vzniklé na základě těchto rozhodnutí nejsou dotčeny. Pokud byla takovým rozhodnutím uložena pokuta, která ještě nebyla zaplacena, při jejím vybírání a vymáhání se postupuje podle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Bylo-li rozhodnutí ministerstva před účinností tohoto zákona zrušeno a věc vrácena k novému projednání, je k němu příslušná Česká národní banka, která postupuje podle dosavadní právní úpravy.

8. Řízení vedená ministerstvem a zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí Česká národní banka podle dosavadní právní úpravy. Pokud je v takovém řízení uložena pokuta, při jejím vybírání a vymáhání se postupuje podle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

9. Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vydáno rozhodnutí ministerstva, proti němuž byl podán rozklad, rozhodne o něm bankovní rada České národní banky podle dosavadní právní úpravy. Pokud bankovní rada takové rozhodnutí zruší a věc vrátí k novému projednání, je k tomuto novému projednání příslušná Česká národní banka, která rozhodne podle dosavadní právní úpravy. O obnově řízení a v přezkumném řízení ohledně těchto rozhodnutí rozhoduje ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona Česká národní banka podle dosavadní právní úpravy.

10. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se Česká národní banka stává namísto ministerstva nebo státu účastníkem řízení, ve kterých vystupuje jako účastník ministerstvo nebo ve kterých ministerstvo vystupuje za stát v souvislosti s výkonem státního dozoru nad provozováním pojišťovací a zajišťovací činnosti. Finanční závazky, které na základě takových řízení vzniknou České národní bance, uhradí stát. To platí i pro závazky, které České národní bance vzniknou v důsledku řízení zahájených ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a vztahujících se k činnosti ministerstva podle dosavadní právní úpravy.

11. Ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zanikají plné moci udělené ministerstvem v souvislosti s výkonem státního dozoru nad provozováním pojišťovací a zajišťovací činnosti.

12. Povinnost osob zachovávat mlčenlivost podle dosavadní právní úpravy není tímto zákonem dotčena.

13. Lhůty, které počaly běžet přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle dosavadní právní úpravy, nejsou tímto zákonem dotčeny.

14. Pojišťovna z třetího státu je povinna do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona změnit vázanost majetku na účtu podle § 8 odst. 4 písm. f) zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, z ministerstva ve prospěch České národní banky.

15. Osoba zapsaná v seznamu odpovědných pojistných matematiků vedeném ministerstvem přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona doloží České národní bance osvědčení o dosaženém vzdělání a způsobilosti k výkonu funkce odpovědného pojistného matematika do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Marným uplynutím lhůty podle věty první Česká národní banka tuto osobu ze seznamu odpovědných pojistných matematiků vyškrtne.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 198/2009 Sb. § 18

Ministerstvo financí na základě informací podle § 13a odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, získaných nejdříve ke dni 1. dubna 2012, přezkoumá oprávněnost používání rozdílnosti pohlaví jako určujícího faktoru při stanovení rozdílné výše pojistného a rozdílného výpočtu pojistného plnění a výsledky tohoto přezkumu sdělí Komisi Evropských společenství nejpozději do 21. prosince 2012.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 223/2009 Sb. Čl. XXVI

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

Přílohy

Příloha č. 1 k zákonu č. 363/1999 Sb.

Odvětví a skupiny pojištění

Část A

Odvětví životních pojištění

1. Pojištění pouze pro případ smrti, pojištění pouze pro případ dožití, pojištění pro případ dožití se stanoveného věku nebo dřívější smrti, pojištění spojených životů, životní pojištění s vrácením pojistného.

2. Svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí.

3. Důchodové pojištění.

4. Pojištění podle bodů 1 až 3 spojené s investičním fondem.

5. Kapitálové činnosti

a) umořování kapitálu založené na pojistně matematickém výpočtu, jimiž jsou proti jednorázovým nebo periodickým platbám dohodnutým předem přijaty závazky se stanovenou dobou trvání a ve stanovené výši,

b) správa skupinových penzijních fondů,

c) činnosti doprovázené pojištěním zabezpečujícím zachování kapitálu nebo platbu minimálního úroku,

d) pojištění týkající se délky lidského života, které je upraveno právními předpisy z oblasti sociálního pojištění, pokud zákon umožňuje jeho provádění pojišťovnou na její vlastní riziko.

6. Pojištění pro případ úrazu nebo nemoci, je-li doplňkem pojištění podle odvětví 1 až 5.

Část B

Odvětví neživotních pojištění

1. Úrazové pojištění

a) s jednorázovým plněním,

b) s plněním povahy náhrady škody,

c) s kombinovaným plněním,

d) cestujících.

2. Pojištění nemoci

a) s jednorázovým plněním,

b) s plněním povahy náhrady škody,

c) s kombinovaným plněním,

d) smluvní zdravotní pojištění.

3. Pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech

a) motorových,

b) nemotorových.

4. Pojištění škod na drážních vozidlech.

5. Pojištění škod na leteckých dopravních prostředcích.

6. Pojištění škod na plavidlech

a) vnitrozemských,

b) námořních.

7. Pojištění přepravovaných věcí včetně zavazadel a jiného majetku bez ohledu na použitý dopravní prostředek.

8. Pojištění škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7 způsobených

a) požárem,

b) výbuchem,

c) vichřicí,

d) přírodními živly jinými než vichřicí (např. blesk, povodně, záplavy),

e) jadernou energií,

f) sesuvem nebo poklesem půdy.

9. Pojištění jiných škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7 vzniklých krupobitím nebo mrazem anebo jinými příčinami (např. loupeží, krádeží nebo škody způsobené lesní zvěří), nejsou-li tyto příčiny zahrnuty v odvětví č. 8, včetně pojištění škod na hospodářských zvířatech způsobených nákazou nebo jinými příčinami.

10. Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající

a) z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla,

b) z provozu drážního vozidla,

c) z činnosti dopravce.

11. Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo užití leteckého dopravního prostředku, včetně odpovědnosti dopravce.

12. Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo užití vnitrozemského nebo námořního plavidla, včetně odpovědnosti dopravce.

13. Všeobecné pojištění odpovědnosti za škodu jinou než uvedenou v odvětvích č. 10 až 12,

a) odpovědnost za škodu na životním prostředí,

b) odpovědnost za škodu způsobenou jaderným zařízením,

c) odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku,

d) ostatní.

14. Pojištění úvěru

a) obecná platební neschopnost,

b) vývozní úvěr,

c) splátkový úvěr,

d) hypoteční úvěr,

e) zemědělský úvěr.

15. Pojištění záruky (kauce)

a) přímé záruky,

b) nepřímé záruky.

16. Pojištění různých finančních ztrát vyplývajících

a) z výkonu povolání,

b) z nedostatečného příjmu,

c) ze špatných povětrnostních podmínek,

d) ze ztráty zisku,

e) ze stálých nákladů,

f) z nepředvídaných obchodních výdajů,

g) ze ztráty tržní hodnoty,

h) ze ztráty pravidelného zdroje příjmu,

i) z jiné nepřímé obchodní finanční ztráty,

j) z ostatních finančních ztrát.

17. Pojištění právní ochrany.

18. Pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo pobytu mimo místa svého bydliště, včetně pojištění finančních ztrát bezprostředně souvisejících s cestováním (asistenční služby),

Část C

Skupiny neživotních pojištění

a) "Pojištění úrazu a nemoci" pro odvětví č. 1 a 2,

b) "Pojištění motorových vozidel" pro odvětví č. 3, 7 a 10,

c) "Pojištění požáru a jiných majetkových škod" pro odvětví č. 8 a 9,

d) "Letecké pojištění, pojištění vnitrozemské plavby a námořní pojištění a pojištění přepravovaných věcí" pro odvětví č. 4, 5, 6, 7, 11 a 12,

e) "Pojištění odpovědnosti za škodu" pro odvětví č. 10, 11, 12 a 13,

f) "Pojištění úvěru a záruky" pro odvětví č. 14 a 15,

g) "Pojištění jiných ztrát" pro odvětví č. 16, 17 a 18.

Příloha č. 2 k zákonu č. 363/1999 Sb.

Rozdělení pojistných odvětví pro výkaznictví pojišťoven podle § 26 odst. 4

I. Pojištění uvedená v části A přílohy č. 1, s výjimkou pojištění uvedených v bodech II., III., VI. a VII.

II. Pojištění uvedená v části A bodu 2 přílohy č. 1.

III. Pojištění uvedené v části A bodu 4 přílohy č. 1.

IV. Trvalé zdravotní pojištění.

V. Tontiny.

VI. Činnosti uvedené v části A bodu 5 písm. a) přílohy č. 1.

VII. Správa skupinových penzijních fondů uvedená v části A bodu 5 písm. b) přílohy č. 1.

VIII. Činnosti uskutečňované pojišťovnami uvedené v Kapitole 1, Hlavě 4, Knize IV francouzského "Code des Assurances".

IX. Pojištění týkající se délky lidského života, které je upraveno právními předpisy sociálního pojištění, pokud je prováděno nebo řízeno pojišťovnou na její vlastní riziko v souladu s právní úpravou členského státu.

X. Úrazové pojištění a pojištění v případě nemoci uvedené v části B bodech 1 a 2 přílohy č. 1.

XI. Pojištění s vazbou na motorová vozidla uvedená v části B bodech 3, 7 a 10 přílohy č. 1.

XII. Pojištění proti požáru a jiným majetkovým škodám uvedená v části B bodech 8 a 9 přílohy č. 1.

XIII. Pojištění škod na drážních vozidlech, letecké, námořní a dopravní pojištění uvedená v části B bodech 4, 5, 6, 7, 11 a 12 přílohy č. 1.

XIV. Všeobecné pojištění odpovědnosti za škodu uvedené v části B bodu 13 přílohy č. 1.

XV. Pojištění úvěru a pojištění záruky uvedená v části B bodech 14 a 15 přílohy č. 1.

XVI. Ostatní pojištění uvedená v části B bodech 16, 17 a 18 přílohy č. 1.

Poznámky pod čarou

1) První směrnice Rady 73/239/EHS ze dne 24. července 1973 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k podnikatelské činnosti v přímém jiném než životním pojištění a jejího výkonu, ve znění směrnice Rady 76/580/EHS, směrnice Rady 84/641/EHS, směrnice Rady 87/343/EHS, směrnice Rady 87/344/EHS, směrnice Rady 88/357/EHS, směrnice Rady 90/357/EHS, směrnice Rady 90/618/EHS, směrnice Rady 92/49/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/26/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/26/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/13/ES.
Směrnice Rady 78/473/EHS ze dne 30. května 1978 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se soupojištění v rámci Společenství.
Směrnice Rady 87/344/EHS ze dne 22. června 1987 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se pojištění právní ochrany.
Druhá směrnice Rady 88/357/EHS ze dne 22. června 1988 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého jiného než životního pojištění, kterou se stanoví opatření k usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb a kterou se mění směrnice Rady 73/23/EHS, ve znění směrnice Rady 90/618/EHS, směrnice Rady 92/42/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/26/ES.
Směrnice Rady 92/49/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého jiného než životního pojištění a o změně směrnic 73/239/EHS a 88/357/EHS (třetí směrnice o neživotním pojištění), ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/26/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/64/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/78/ES ze dne 27. října 1998 o doplňkovém dozoru nad pojišťovnami v pojišťovací skupině.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/17/ES ze dne 19. března 2001 o restrukturalizaci a likvidaci pojišťoven.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES ze dne 5. listopadu 2002 týkající se životního pojištění.

1a) Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 788 odst. 1 občanského zákoníku.

2a) Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí).

2b) § 9b zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 137/2008 Sb.

2c) § 9azákona č. 168/1999 Sb.,veznění zákona č. 137/2008 Sb.

2d) Například zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 42/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí).

3) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

3a) § 31a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

6) § 66a odst. 1 obchodního zákoníku.

6a) § 18 odst. 6 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.

7) § 797 odst. 3 občanského zákoníku.

8) § 66a a 66b obchodního zákoníku.

8a) § 66r zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 377/2005 Sb.
§ 11d odst. 10 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění zákona č. 377/2005 Sb.

9) Zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech).

10) International Actuarial Association se sídlem v Kanadě.

11) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

11a) § 2 písm. f) zákona č. 377/2005 Sb.

11b) § 24 zákona č. 377/2005 Sb.

12) Zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění zákona č. 209/2002 Sb.

12a) § 16 odst. 3 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě).
§ 9 odst. 3 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 47/2004 Sb.

12b) § 24a a 24b zákona č. 168/1999 Sb., ve znění zákona č. 47/2004 Sb.

12c) Obchodní zákoník.

12d) Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb.

12e) § 24a a 24b zákona č. 168/1999 Sb., ve znění zákona č. 47/2004 Sb. a zákona č. 137/2008 Sb.

12f) Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí).

12g) § 24a a 24b zákona č. 168/1999 Sb.

12h) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

13a) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

13b) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

14) § 23 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

15a) § 2 odst. 5 zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území).

Partners Financial Services